Nitriansky hudobný spolok – Miešaný spevácky zbor LIPKA vznikol v roku 1999 pri Dennom centre v Nitre, v mestskej časti Dolné Krškany.

Zbor je neziskové dobrovoľné Občianske združenie , registrované na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-900/90-194 10-1, IČO 37862359.
V zmysle stanov je najvyšším orgánom združenia Členská schôdza, ktorá hlasovaním volí aj odvoláva riadiaci výbor zboru. Výbor tvoria: štatutár, vedúci, dirigent, účtovník.

Základným poslaním zboru je neustále zvyšovanie umeleckej úrovne svojich vystúpení a propagácia zborového spevu doma aj v zahraničí.

Finančné zdroje zboru tvoria:

  • Dotácie na základe projektov zo zdrojov mesta Nitra a NSK;
  • Sponzorské príspevky organizácii aj jednotlivcov;
  • Členské príspevky;
  • Odmena zo súťaží a verejných vystúpení;
  • Príspevky z 2% daní právnických a fyzických osôb.